Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Zimní údržba komunikací

NAŘÍZENÍ

ze dne 17.06.2010

o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Písku a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Písku, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací)

Rada města Písku vydává podle § 11 , § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , v platném znění, na základě zmocnění v § 27 odst. 5 a 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, toto Nařízení o zabezpečení schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Písku a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na území města Písku, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací, dále jen „nařízení") :

Čl. 1
Základní ustanovení

Toto nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic1) na území města Písku způsobených povětrnostními situacemi. Dále toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků na území města Písku, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2
Vymezení pojmů

 1. Území města Písek - území města Písku tvoří katastrální území Písek, Hradiště u Písku, Semice u Písku, Smrkovice a Nový Dvůr u Písku.
 2. Závada ve schůdnosti - pod pojmem závada ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí závada ve schůdnosti2) chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice1) způsobená povětrnostními situacemi.
 3. Chodník - za chodník se pro účely tohoto nařízení považují chodníky, které jsou součástmi průjezdních úseků silnic, chodníky, které jsou součástmi místních komunikací I., II. a III. třídy a chodníky, které jsou samostatnými místními komunikacemi IV. třídy1).
 4. Povětrnostní situace - pod pojmem povětrnostní situace se pro účely tohoto nařízení rozumí klimatické jevy způsobující závady ve schůdnosti, zejména sněžení, namrzající déšť, kroupy nebo námraza a jejich důsledky.

Čl. 3
Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti

 1. Závady ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic1) na území města Písku, které jsou podle obecných právních předpisů3) přístupné chodcům, je povinen jejich vlastník v zimním období4) odstraňovat nebo alespoň zmírňovat v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených plánem zimní údržby4), který je přílohou tohoto nařízení.
 2. Plán zimní údržby4) podle odstavce 1 zpracovává správce místních komunikací a schvaluje rada města Písku.
 3. Na úsecích místních komunikací a chodníků na území města Písku, které nejsou vymezeny v plánu zimní údržby4), se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje.
 4. Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník komunikace smluvně pověřit správce komunikace. Tím se vlastník komunikace nezbavuje svých povinností a odpovědnosti podle obecných právních předpisů3).
 5. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Písku k těmto nemovitostem přilehlých i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů uznají za vhodné nebo za potřebné.

Čl. 4
Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti průjezdních úseků silnic

 1. Závady ve schůdnosti průjezdních úseků silnic1) na území města Písku, které jsou podle obecných právních předpisů3) přístupné chodcům ( dále jen „průjezdní úsek silnice" ) , je povinen jejich vlastník v zimním období4) odstraňovat nebo alespoň zmírňovat v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto nařízení.
 2. Průjezdní úseky silnic, na kterých se zajišťuje schůdnost v I. pořadí důležitosti :
  • chodníky na mostě ev. č. 139-000A ( Nový most )
  • chodník na mostě ev. č. 139-001 ( most v Burketově ul. přes sil. I/20 )
  • chodník na mostě ev. č. 1401-1 ( most v Hradišťské ul. přes sil. I/20 )
 3. Schůdnost průjezdních úseků silnic uvedených v I. pořadí důležitosti se zajišťuje do 6 hodin po vzniku závady ve schůdnosti, schůdnost ostatních průjezdních úseků silnic se zajišťuje ve II. pořadí důležitosti po zajištění schůdnosti průjezdních úseků silnic uvedených v I. pořadí důležitosti, nejpozději však do 36 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.
 4. Schůdnost se zajišťuje v celé šíři komunikace odhrnutím nebo odmetením sněhu a chemickým nebo inertním posypem podle místa, podle stavu povrchu komunikace a podle povětrnostní situace.
 5. Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník silnice smluvně pověřit správce silnice. Tím se vlastník silnice nezbavuje svých povinností a odpovědnosti podle obecných právních předpisů3).

Čl. 5
Sankce

 1. Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a postihováno jako přestupek, resp. jako správní delikt podle zvláštních předpisů5).

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Pro odstraňování závad ve schůdnosti, které nevznikly v důsledku povětrnostních situací a pro odstraňování závad ve schůdnosti na ostatních pozemních komunikacích, než které jsou uvedeny v článku 3 tohoto nařízení, platí obecné právní předpisy3).
 2. Neudržované místní komunikace nebudou označovány. Na neudržované místní komunikace obec upozorňuje uživatele6) vyhlášením tohoto nařízení včetně jeho příloh7).
 3. Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského práva.
 4. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.11.2010.
 5. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení č. 7/2009 ze dne 17.09.2009.

Ing. Miroslav Sládek v.r. Mgr. Tomáš Dušek v.r.
starosta místostarosta


 1. zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vyhláška MDS č.104/1997 Sb., v platném znění 
 2. § 26 odst. 7 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
 3. zejména zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
 4. § 41 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., v platném znění 
 5. zejména zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komuni-kacích, v platném znění a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 6. § 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., v platném znění 
 7. § 12 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

na silniční síti komunikací na území města Písku
schválený radou města s platností od 1.11.2017

Zimní údržba komunikací ve městě Písku se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby, který legislativně vychází z následujících závazných dokumentů :

 • Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situace. Cílem je zmenšit dopad klimatických podmínek v zimním období na komunikacích v tomto materiálu obsažených.

 • V souladu s výše uvedenou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou komunikací se podle stanovených pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.
 • Správce komunikace podle Plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti ve stanovených časových lhůtách.
 • Účinnost Plánu zimní údržby je legislativně stanovena na zimní období od 1.11. do 31.3. roku následujícího. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Sjízdnost se zajišťuje v následujících časových lhůtách od výjezdů mechanizmů zajišťujících zimní údržbu

Údržba vozovek

I. pořadí do 4 hodin
II. pořadí do 6 hodin
III. pořadí do 10 hodin

Údržba chodníků

I. pořadí

Údržba autobusových zastávek, schodišť a přechodů přes železniční trať uvedených v příloze se zajišťuje bez zařazení do pořadí. Nejpozději však do 10 hod.

Technologie provádění zimní údržby

Technologii údržby komunikací stanoví dispečer zimní údržby s ohledem na klimatické podmínky v průběhu provádění údržby. Povrchy komunikací jsou ošetřeny zametáním sněhu, hrnutím sněhu, posypem inertním materiálem, posypem solí příp. solným koncentrátem (v případech tvořícího se náledí).

Organizační zajištění zimní údržby

Zajištění a organizace zimní údržby komunikací
I. v pracovní dny od 03:00 do 06:00 hodin
od 06:00 do 14:30 hodin
od 14:30 do 23:00 hodin
pohotovost
na pracovišti
pohotovost
II. mimo pracovní dny od 03:00 do 23:00 hodin pohotovost

Doba od 23.00 do 3.00 hodin není pokryta pohotovostí, pokud to nevyžadují klimatické podmínky a není zimní údržba v tomto termínu zajišťována. 


POŘADÍ ÚDRŽBY VOZOVEK

I. pořadí důležitosti:

Vozidlo I.

Purkratice, Průmyslová zóna, Stanislava Maliny, Václavské náměstí, Krokova, Vojenova, Hostivítova, Strakonická – spodní část, Mírové nám., Erbenova, nábřeží 1.máje k elektrárně, Na Houpačkách od Lázeňské ul., nábřeží 1.máje, k Erbenově, Za Pazdernou, Sedláčkova, Harantova, Budějovická, Budovcova, Nádražní k Zeyerově, Zeyerova směr Hradišťská až po točnu k viaduktu 1/20, Nádražní směr 1/20, Zeyerova od Nádražní, Karla Čapka, U Obory, Budějovická směr Zborovská, Šobrova, Budovatelská, Budějovická po Harantovu, Purkyňova, Husovo nám., Gregorova, Švantlova, Ostrovní, Ot. Jeremiáše u kruhového objezdu, J. Srnky, J. Čarka, Mukařovského, R. Weinera, Pod Horami, Průběžná, od kruhového objezdu Zborovská směr Semice – MHD, Jana Cimbury, Obecní, k Píseckým Horám, Nové Dvory – MHD, Smrkovice – MHD, před nádražím ČD

Vozidlo II.

třída Národní svobody, Čechova, Tyršova, Fügnerovo nám., Tylova, Komenského, Chelčického, Alšovo nám., Havlíčkovo nám., Velké nám., Smetanova, Ningrova, Jungmannova, Karlova, Žižkova, Mírové nám. slepá ulice, Rokycanova po Harantovu, Roháčova, Prokopova, Jeronýmova až po Smetanovo nám.

II. pořadí důležitosti:

Vozidlo I.

Pažoutova, Havelkova, Miltnerova, Janotova, Pod Šobrovnou, Průběžná, Šobrova, Otakara Jeremiáše, J. Malého, Na Trubách, Lesní, V. Kršky, Máchova, O. Jeremiáše, J. Malého, Táborská – autoservis, Na Spravedlnosti, Denisova, Na Houpačkách, Smetanovo nám., Samoty, Alšova, Jiráskovo nábřeží, Dobrovského, Šafaříkova, Otavská, Stroupežnického, nábřeží 1. máje

Vozidlo II.

Roháčova od Harantovy, B. Němcové, Rašínova, Holečkova, 17. listopadu, Za Gymnáziem, Ot. Ševčíka, Sovova, Heritesova, sídliště Jih – třída Přátelství, Smrkovická, Truhlářská, Sadová, Švantlova, Lipová alej, Baarova, Raisova, Klostermannova, Na Stínadlech, Třebízského, Jablonského, Přemyslova, Vinařického, Na Pěníku, Topělecká, U Výstaviště, Svatotrojická

III. pořadí důležitosti:

Vozidlo I.

V Oudolí, Okružní, V Lukách, Spojovací, Na Rozmezí, Na Ryšavce, Ke Střelnici, Zahradní, K Háječku, Družstevní, Francouzská, Hůrka, V Loučkách, Kaštanovka, Pod školkou, Ouzká, K Lipám, U Vodárny, U Nádraží, spojnice Putimská Vysoká – Smrkovice, U Školy, Salátova,. K Hůrkám, Na Boubín, Novodvorská, U Rybníčka, Šibánky, Polní, Za Humny, Na Nové, K Putimi, Na Návsi, V Rokli, K Peckám, Na Draha, Ke Křížku, Na Stráni, Na Staré silnici, Topolová, Hlinavka, U Ovčína, Ke Zbrojnici, Ke Katovně, Bajzova, K Myslivně

Vozidlo II.

Dukelská, k městskému sportovnímu areálu, Lesnická, Vinická, Vratislavova, Příčná, Bořivojova, Zátavské nábřeží, U Papírny, Krátká, Nezamyslova, Neklanova, Křesomyslova, Libušina, Bruncvíkova, Horymírova, Vnislavova, Mnatova

POŘADÍ ÚDRŽBY - CHODNÍKY, VYBRANÉ VOZOVKY

Okruh č.1:

Pražská, Čelakovského, Burketova, Strakonická, tř. Národní svobody, Kamenný most, Masné krámy, Alšovo nám. okolo knihovny směrem k Chelčického, Chelčického, Budějovická k domovu mládeže, Budovatelská, Šobrova, Budějovická levá strana směrem křižovatka Komenského, Budovcova, Ot. Ševčíka, Nádražní po Preslovu ulici, podchod Jih, Nádražní druhá strana, Žižkova, Mírové náměstí směr Harantova, Harantova, 17. listopadu k ulici Za Gymnáziem, Harantova ke křižovatce Budějovická, Mírové nám. podél ZŠ, Táborská – k autobus.zastávce Jeremiášova, od křiž. Žižkova – Kollárova ul. po Tyršovu ulici, Tyršova, Lázeňská, Vrcovická, Samoty, Kollárova od Tyršovy po Nový most, nábřeží 1. máje před pečovatelskou službou.

Okruh č.2:

nábřeží 1. máje směr Kamenný most, Kollárova od Nového mostu ke kulturnímu domu, okolo Finančního úřadu k Fügnerovo nám., Fügnerovo nám. směr Tyršova, Karlova, Velké náměstí, Jungmannova, Heydukova, Havlíčkovo nám., Ningrova, Smetanova, Nerudova, Soukenická, Janáčkova, Bakaláře, Hradební, Drlíčov, Šrámkova, Pod skalou, Palackého sady, Komenského, 17. listopadu, Dr. M. Horákové, Rašínova k 17. listopadu.
U Obory, Karla Čapka, park Husovo nám, Budějovická od domova mládeže, Šobrova, Budovatelská, okolo MŠ, Budějovická směr Zborovská, kruhový objezd, Zborovská do obchodní zóny, Průběžná, Zborovská topolová alej, Šobrova, Zborovská vozovka, Komenského parkoviště.

Okruh č.3:

Na Stínadlech, Na Jihru, lávka Portyč, nábřeží 1.máje v sídlišti, prostranství Racek, Mírové nám. park, Logry, pěší ke hřbitovu, Sedláčkova, Za Pazdernou, Smetanovo nám., Václavské nám., Nezamyslova, Neklanova vnitroblok, cyklostezka + chodníky průmyslová zóna, Jablonského, Na Pěníku, Vinařického, Třebízského, vnitroblok Přemyslova, Přemyslova, Dvořákova, Čechova k Novému mostu, Čechova mezi mosty, vnitroblok Na Pěníku.

Okruh č.4:

Nádražní od kruhového objezdu k viaduktu, Truhlářská, Smrkovická, tř. Přátelství, cyklostezka směr Obchodní zóna, vnitroblok Smrkovická, Heritesova, Zeyerova k Hradišťské, Nová – vozovka, Na Pahorku - vozovka, K Háječku – vnitroblok, Cihlářská, Dolní, Boční, Šumavská, V Zátiší, Lomená, Za nádražím chodník na Putimskou vysokou, sídliště Pakšovka – vozovky

Okruh č.5:

K Výstavišti, Výstaviště – park, cyklostezka Sv. Václav, ke Kamennému mostu, Ostrovní, Putimská, Švantlova, Lipová alej po nádraží ČD, za autobusovým nádražím – od kruhového objezdu k žel. přejezdu, cyklostezka Písek – Smrkovice, Hradišťská k 1/20, vozovka mezi přemostěním podél trati, Na Rozhledně, K Háječku, Na Ryšavce, V Lukách, Hradišťská nadjezd 1/20.

POŘADÍ ÚDRŽBY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, SCHODIŠŤ A PŘECHODŮ PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

Údržba autobusových zastávek spočívá v úklidu nástupní hrany chodníku (odklizení nahrnutého sněhu z vozovky, příp. z chodníku)

Okruh č.1:

Dvořákova ulice - MHD 2x, Kollárova ulice - MHD( u Kulturního domu), Velké náměstí - přechody + radnice, Kollárova ulice - MHD u ZŠ, Erbenova ulice - MHD u MŠ, Erbenova ulice - MHD u OD Racek, Na Houpačkách - MHD, Lázeňská - MHD 2x, Za Pazdernou - MHD 2x, Za Pazdernou u Pekárny - MHD, Sedláčkova ul. - MHD 2x, Harantova - MHD 2x, Šobrova + Budějovická ulice (přechod přes kolejiště), Budějovická ulice - MHD 2x (u hřebčince), Budějovická ul. - MHD 2x (u nemocnice)

Okruh č.2:

Pražská ulice - MHD 2x, Čelakovského ul. - MHD 2x, Burketova u lesnické školy - MHD 2x, Strakonická ul. - MHD konečná zastávka, Strakonická ul. nová zástavba – přechody, přeložka I/20 - MHD 2x, Hradišťská ul. - MHD 2x („Vejfuk"), Hradišťská ul. - schody u MŠ, Hradišťská ul. - MHD 2x u hřiště, Hradišťská ul. - MHD 1x na návsi, Jitex - MHD 1x + přechod, Zeyerova ul. - MHD 3x, Zeyerova ul. - přechod ZŠ Jana Husa, Karla Čapka - MHD 2x, U Obory – nemocnice - křižovatka + přechody

Okruh č.3:

Morový sloup - přechody, Alšovo nám., Budovcova ul. - MHD 2x + přechody, Heritesova ul. - podchod pod tratí ČD, Nádražní ul. - MHD 2x u Šipky, sídliště Jih - podchod pod tratí ČD, Nádražní ul. - MHD, u nádraží ČD - MHD, Komenského ul. - trojúhelník. u pošty + přechody, Žižkova ul.- MHD 2x, Dr. M. Horákové - MHD, 17. listopadu - přechod přes kolejiště, Rokycanova - přechod přes kolejiště, J. Malého - schodiště 2x


Mapa zimní údržby komunikací

zobrazit mapu v novém okně

Mapa zimní údržby chodníků a vybraných vozovek

zobrazit mapu v novém okně

Mapa zimní údržby autobusových zastávek

zobrazit mapu v novém okně