Kvalitní služby městu i občanům

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. Název subjektu

Městské služby Písek s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Společnost Městské služby Písek s.r.o. je samostatná právnická osoba, obchodní společnost založená městem Písek, a to především, nikoliv však výlučně, za účelem plnění úkolů při zajištění činností pro zřizovatele v následujících oblastech předmětu činnosti:

 1. správa a údržba nemovitostí ve vlastnictví města, které byly organizaci svěřeny do správy
 2. správa a údržba věcí movitých ve vlastnictví města, které byly organizaci svěřeny do správy
 3. údržba místních komunikací včetně údržby příslušenství místních komunikací
 4. zimní údržba
 5. čištění místních komunikací a veřejných ploch
 6. odvoz a likvidace odpadů
 7. provoz sběrných dvorů
 8. provoz a údržba veřejného osvětlení a signalizačních zařízení
 9. provozování sportovních zařízení
 10. správa a provoz hřbitova
 11. výzdoba města k památným a významným příležitostem
 12. správa a údržba dětských hřišť
 13. podílení se na realizaci výkonu alternativních trestů – obecně prospěšné práce
 14. provoz městského útulku
 15. správa a provozování městské tržnice
 16. zpracování biologicky rozložitelného odpadu včetně provozu komunitní kompostárny
 17. správa a údržba městské zeleně
 18. reklamní činnost

Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz.

3. Organizační schéma

Organizační schéma Městských služeb Písek s.r.o.

4. Kontaktní spojení

 1. Kontaktní poštovní adresa:
  Městské služby Písek, s.r.o.
  Pražská 372
  397 01 Písek
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Městské služby Písek, s.r.o.
  Pražská 372
  397 01 Písek
 3. Úřední hodiny
  Po – Pá: 7.00 – 11 .00; 12.00 - 13.30 hod
 4. Telefonní čísla
  Pevná linka: 382 201 511, ostatní kontakty
 5. Adresa internetových stránek
  www.ms-pisek.cz
 6. Adresa podatelny
  Městské služby Písek, s.r.o.
  Pražská 372
  397 01 Písek
 7. Elektronická adresa podatelny
  info@ms-pisek.cz
 8. Datová schránka
  7dwmctq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-309690257/0100

6. IČO

IČO: 26016541

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ26016541

8. Dokumenty

 1. Seznamy hlavních dokumentů:
  • Výroční zprávy organizace
  • Provozní řád městské tržnice
  • Provozní řády zařízení ke sběru odpadu
  • Plán zimní údržby
  • Provozní řád městského sportovního areálu
  • Provozní řád hokejbalového hřiště
  • Provozní řád hřiště s umělých povrchem
  • Provozní řád tělocvičny na Hradišti
  • Lázeňský řád
  • Provozní řád zimního stadionu
  • Provozní řád veřejného bruslení
  • Provozní řád SKC
  • Provozní řád Lesního hřbitova
 2. Rozpočet
  Rozpočet společnosti není sestavován.

9. Žádosti o informace:

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat ústně nebo písemně.

 • Ústní žádost lze podat osobně ve stanovené úřední době v sídle společnosti Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek u tiskové mluvčí. Příslušný pracovník může žadatele o informaci vyzvat k podání písemné žádosti.
 • Písemnou žádost lze zaslat:
  • dopisem na adresu společnosti: Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek
  • na e-mail podatelny: info@ms-pisek.cz 
  • přes datovou schránku ID: 7dwmctq

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení EU 216/679 – GDPR
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
 • Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
 • Zákon 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon 541/2020 S., o odpadech
 • Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon 166/1999 Sb., veterinární
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

12. Úhrady za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinný subjekt (MSP) je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad nákladů podle zákona 106/1999 Sb.

13. Licenční smlouvy

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle §14a zákona k poskytování informací povinným subjektem.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2023 dle inf. zákona106

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace na žádost

Poskytnuté informace na žádost
TypNázevVelikost
doc_iconOdpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 31.3.23173.78 K