Kvalitní služby městu i občanům

Politika integrovaného systému managementu

V souvislosti s rozhodnutím vedení společnosti Městské služby Písek, s.r.o. o rozvoji certifikovaného integrovaného systému managementu (IMS) vyhlašuje vedení společnosti tuto Politiku IMS jako základní dokument určující principy chování všech pracovníků firmy.

  • Rozhodujícím hlediskem při řízení a provádění veškerých činností ve společnosti je vždy plné uspokojení potřeb a očekávání našich zákazníků.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality prováděných činností pro prosperitu naší společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v zavedeném IMS.
  • Důsledným sledováním kvality dodávek a schopností našich externích poskytovatelů získáváme informace umožňující vybírat pouze ty, jejichž dodávky nám umožňují plně uspokojit požadavky našich zákazníků.
  • Zavedený IMS rozvíjíme tak, aby byl účinným nástrojem pro zvyšování efektivnosti všech procesů v naší společnosti.
  • Trvalým sběrem informací o procesech probíhajících ve společnosti a jejich pravidelnou analýzou vedení zajišťuje potřebné zdroje pro neustálé zlepšování a zefektivňování těchto činností ve společnosti.
  • Na základě pravidelného hodnocení rizik navrhujeme a realizujeme potřebná opatření k jejich ovládání.
  • V rámci přípravy realizace zakázek postupujeme tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a podniknuta taková opatření, aby nedocházelo k výskytu rizikových situací.
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímáme opatření k omezení vzniku odpadů, ke snižování spotřeby energií a zvyšování bezpečnosti práce.
  • Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na kvalitu poskytovaných služeb, životní prostředí a zdraví zaměstnanců. Snažíme se udržovat zdravé a bezpečné podmínky pro práci zaměstnanců.
  • Periodicky vzděláváme a školíme všechny zaměstnance v oblasti požadavků IMS. Podporujeme spoluúčast zaměstnanců při projednávání důležitých oblastí IMS.

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat platnou legislativu, zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém managementu, projednávat se zaměstnanci otázky bezpečnosti práce a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Politiky IMS.

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené Politiky IMS.

V Písku dne: 1.6.2020

Josef Hrádek
jednatel společnosti