Kvalitní služby městu i občanům

Politika integrovaného systému managementu

V souvislosti s rozhodnutím vedení společnosti Městské služby Písek, s.r.o. o rozvoji certifikovaného integrovaného systému managementu (IMS) vyhlašuje vedení společnosti tuto Politiku IMS jako základní dokument určující principy chování všech pracovníků firmy.

  • Rozhodujícím hlediskem při řízení a provádění veškerých činností ve společnosti je vždy plné uspokojení potřeb a očekávání našich zákazníků.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality prováděných činností pro prosperitu naší společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v zavedeném IMS.
  • Důsledným sledováním kvality dodávek a schopností našich externích poskytovatelů získáváme informace umožňující vybírat pouze ty, jejichž dodávky nám umožňují plně uspokojit požadavky našich zákazníků.
  • Zavedený IMS rozvíjíme tak, aby byl účinným nástrojem pro zvyšování efektivnosti všech procesů v naší společnosti.
  • Trvalým sběrem informací o procesech probíhajících ve společnosti a jejich pravidelnou analýzou vedení zajišťuje potřebné zdroje pro neustálé zlepšování a zefektivňování těchto činností ve společnosti.
  • Na základě pravidelného hodnocení rizik navrhujeme potřebná opatření k jejich ovládání.
  • V rámci přípravy realizace zakázek postupujeme tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a podniknuta taková opatření, aby nedocházelo k výskytu rizikových situací.
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímáme opatření k omezení vzniku odpadů, ke snižování spotřeby energií a zvyšování bezpečnosti práce.
  • Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na kvalitu poskytovaných služeb, životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Periodicky vzděláváme a školíme všechny zaměstnance v oblasti požadavků IMS.

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat platnou legislativu, zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém managementu a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Politiky IMS.

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené Politiky IMS.

V Písku dne: 1.5.2017

Josef Hrádek
jednatel společnosti