Kvalitní služby městu i občanům

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Městské služby Písek s. r. o., IČO: 26016541, se sídlem Pražská 372, 397 01 Písek (dále také jen „my“, „naše“ nebo „nás“)

Kontaktní osoba správce:
Jméno: Petra Doubková
Telefon: +420 382 201 524
Email: doubkovapetra@ms-pisek.cz 
(dále jen „kontaktní osoba“)

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů/citlivé osobní údaje

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuálním chování, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření.

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracováním se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezenými účely:

Uchazeči o zaměstnání

Účel zpracování OÚ Právní základ a zpracovávané OÚ Doba zpracování
Výběr vhodného uchazeče o zaměstnání • Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy.

• Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu či do jeho odvolání, byl-li souhlas získán.
Opětovné oslovení uchazečů • Právním základem je souhlas uchazeče o zaměstnání.

• Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu uchazeče o zaměstnání.
Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání • Právním základem je oprávněný zájem zaměstnavatele na prokázání nediskriminačního zacházení.

• Za tímto účelem mohou být zpracovávány zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Zákazníci, nájemci prostor, dodavatelé zboží a služeb a jiné subjekty, s nimiž jsou uzavřeny soukromoprávní smlouvy

Účel zpracování OÚ Právní základ a zpracovávané OÚ Doba zpracování
Zajištění řádného plnění smluv, včetně kontaktu se smluvním partnerem • Právním základem je plnění smlouvy.

• Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a podpis.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.
Plnění povinností v oblasti účetnictví, daní a zveřejňování informací • Právním základem je plnění právních povinností plynoucích ze zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek.

• Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a podpis.
Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány obvykle po dobu trvání smlouvy, dále po dobu 5 let (účetní doklady) a 10 let (dokumentace o zadávacím řízení) po skončení platnosti smlouvy.
Vymáhání případných pohledávek • Právním základem je oprávněný zájem správce na vymáhání nároků vyplývajících ze zákona nebo ze smluv.

• Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou sloužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii a kvalitu objednávek, údaje o reklamacích a jejich vyřízení apod.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy, v případě trvajícího sporu po dobu jeho trvání.

Poškození z pojistných událostí a veřejnost (stěžovatelé)

Účel zpracování OÚ Právní základ a zpracovávané OÚ Doba zpracování
Likvidace pojistné události nebo vyřízení stížnosti veřejnosti • Právním základem je oprávněný zájem správce.

• Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, údaje o pojistné události, údaje obsažené ve stížnosti.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od vyřízení pojistné události resp. od vyřízení stížnosti.

Všechny subjekty údajů

Účel zpracování OÚ Právní základ a zpracovávané OÚ Doba zpracování
Zajištění bezpečnosti majetku, zaměstnanců a veřejnosti • Právním základem je oprávněný zájem správce na zajištění bezpečnosti.

• Za tímto účelem zpracováváme záznamy z kamerových systémů v oblasti Městského areálu ul. Sedláčkova, Městská kompostárna, Sběrné dvory: U Václava a Portyč, areál MSP Pražská
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 7 dnů
(Městský areál ul. Sedláčkova, areál MSP Pražská), ostatní uvedené areály 72 hodin.
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) • Právním základem je plnění našich právních povinností v důsledku zavedení vnitřního oznamovacího systému dle zákona č. 171/2023.

• Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, pracovní pozici, kontakt). Zvuková nahrávka nebo záznam pouze na základě souhlasu oznamovatele.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.

4. Cookies

Po Vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami. Cookies využíváme pouze pro statistiky návštěvnosti a neukládají se do nich žádné osobní údaje.

5. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle pokynů správce (poskytovatelé služeb, dodavatelé, poskytovatelé ICT systémů, externí spolupracovníci – např. auditor, daňový poradce, právník, registr pohledávek, BOZP a PO apod.),
 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení),
 • zdravotním pojišťovnám,
 • jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do tzv. třetích zemí, tedy do zemí, v nichž by neplatil standard ochrany osobních údajů, který zaručuje GDPR.

6. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

7. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.
Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktní osobu nebo lze využít formulář "Přístup k OÚ" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktní osoby nebo lze využít formulář "Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.
Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby nebo lze využít formuláře ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže)
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktní osoby nebo lze využít formulář "Výmaz OÚ" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • k splnění našich právních povinností
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktní osoby.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby nebo lze využít formulář "Omezení zpracování OÚ" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat u kontaktní osoby nebo lze využít formulář "Námitka proti zpracování OÚ" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.
Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontaktní osobu nebo lze využít formulář "Přenositelnost OÚ" ze stránky https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

V současné době nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
Toto neplatí v případě, že:

 • automatizované rozhodování umožňuje právní předpis
 • automatizované rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi
 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu s automatizovaným rozhodováním

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
Web: www.uoou.cz

9. Uplatnění práv subjektu údajů

 1. Informace jak postupovat v případě, že budete chtít uplatnit svá práva, podat stížnost či odvolat souhlas:
  • osobní žádost je možné uplatnit přímo v Městských službách Písek s.r.o., Pražská 372, Písek u kontaktní osoby
  • písemnou žádost lze poslat na adresu správce Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek, adresované kontaktní osobě
  • elektronické žádosti je možné poslat do emailové schránky podatelny: info@ms-pisek.cz nebo na email kontaktní osoby
  • svou žádost je možné uplatnit také prostřednictvím datové schránky: 7dwmctq
 2. Pro snadnější uplatnění práv subjektu údajů lze použít vzorové žádosti, které jsou k dispozici na stránce https://www.ms-pisek.cz/dokumenty-gdpr 
 3. Správce je povinen žádosti vyřídit bezplatně. Jestliže by byly žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. 
 4. Správce posoudí žádost a bez zbytečného odkladu vyřídí do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7. 2. 2024.