Kvalitní služby městu i občanům

Politika enviromentu

V souvislosti s rozhodnutím vedení společnosti

Městské služby Písek, s.r.o.

minimalizovat negativní vlivy svých činností na životní prostředí a zdraví osob je rozhodnutí o zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004

Na základě těchto rozhodnutí a úvodního vyhodnocení stavu životního prostředí stanovuje vedení společnosti tuto Environmentální politiku:

  • Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí.
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.
  • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
  • Legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
  • Při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.
  • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat platnou legislativu, zajišťovat odpovídající zdroje pro environmentální management a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Environmentální politiky.

Od všech zaměstnanců vedení společnosti s.r.o. očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené Environmentální politiky a zlepšování ochrany životního prostředí.

V Písku dne: 1.4.2010

Josef Hrádek
jednatel společnosti