Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku

Rekonstrukce Jeronýmovy ulice byla zahájena 17.5. 2016 z důvodu jejího špatného stavebně technického stavu vozovky, chodníků, inženýrských sítí a stávající vzrostlé zeleně.

Zhotovitelem akce byla ve výběrovém řízení vybrána společnost Casta dopravní stavby s.r.o. za cenu 21 mil. Kč vč. DPH s plánovaným termínem dokončení 12.11. 2016.

V rámci rekonstrukce bylo kompletně vykáceno, případně přesazeno 60 ks stávajících javorů, které byly nahrazeny novou výsadbou javorů s kulovitou formou koruny vhodných do městského prostředí. Z inženýrských sítí byla kompletně vyměněna stávající jednotná kanalizace z betonového potrubí za novou z kameniny, kanalizační přípojky včetně dešťových svodů, vodovodní řád včetně přípojek a veřejné osvětlení včetně kabelového vedení.

Komunikaci osvětluje 22 ks nových svítidel MODUS s čirou koulí umístěných na 11 stožárech výšky 6m, které byly opatřeny stínítky z důvodu zamezení rušivého osvětlení sousedních nemovitostí. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků včetně podkladních vrstev. Na chodnících byly stávající kamenné desky nahrazeny bet. zámkovou dlažbou, chodníky jsou bezbariérové opatřené vodícími pásy pro slabozraké a nevidomé občany. Nová vozovka byla zachována živičná jednosměrná s jízdním pruhem šířky 3,5 m a jednostranným parkovacím pruhem 2,5 m, který probíhá od Prokopovy ulice po levé straně a od vjezdu do ZŠ přechází na pravou stranu. V horní části Jeronýmovy ulice byl nově vybudován parkovací terminál pro potřeby ZŠ v době vyučování, který mimo danou dobu bude sloužit k běžnému parkování. Dopravní režim je v ulici upraven novým vodorovným a svislým dopravním značením.
Provedenou rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a řádnému usměrnění dopravy v dané lokalitě. Komunikace bude uvedena do provozu v pátek 11.11. 2016.

print Formát pro tisk